چرا باید از کرونا بترسیم

چرا باید از کرونا بترسیم

خیلی ها کرونا را جدی نگرفته اند و این، بزرگ ترین خطری است که همه را تهدید می کند، هم خودشان را و  هم کسانی که رعایت می کنند و پاسوز آنانی می شوند که فکر می کنند کرونا چیزی است مانند یک سرماخوردگی سخت! بنابر این باید کسانی که هنوز قضیه را جدی نگرفته اند را آگاه کرد و واقعیت را - که گل و بلبل هم نیست - به آنها گفت. اندکی استرس برای مدیریت بحران لازم است. ؛