• برای هر صندلی مدیران، چند نفر شهید شده اند؟

    تعداد شهدای جنگ تحمیلی را، متفاوت ذکر کرده اند، از ۱۹۰ هزار تا ۲۳۰ هزار و البته آمار افواهی یک میلیون شهید نیز وجود دارد که قطعاً مقرون به صحت نیست. هر چه باشد، شاید برای خواننده این سطرها ، فقط یک عدد است اما برای نفر به نفر آنانی که جان شان را در […]

    Read more ...
اهواز Haze
١٢(°C)
وزش باد ٢(mph)
فشار ٢٩.٩٨(in)
محدوده دید ٣.٠(mi)
رطوبت ٢٩.٩٨(in)